Klubové zkoušky z vodní práce – KZVP CACT

Na tomto druhu zkoušek prokazují retrieveři vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovu vodní zvěře. Vodní práce je doménou všech plemen retrieverů a je vhodné, aby tyto zkoušky absolvovali. Zkoušky z vodní práce kvalifikují retrievera pro loveckou upotřebitelnost na drobnou zvěř.
Na těchto klubových zkouškách jsou zadávány tituly CACT a res.CACT. Toliko oficiální informace z webu. Opět si dovolím připomenout, že tituly jsou nenárokové.

Průběh zkoušek – zahájení

Na těchto zkouškách platí stejná pravidla pro zahájení zkoušek jako u Klubových podzimních zkoušek. Maximální počet zkoušených psů je 24, poplatky se vybírají stejně. Stejný je nástup, kontrola povinného očkování, losování. Nechci se opakovat, proto pokud máte zájem o bližší a podrobnější informace, podívejte se na stránku, kde je pojednáno o Klubových podzimních zkouškách.

Zde je používaná soudcovská tabulka:

Nástup skupiny.

Předměty KZVP CACT

1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě

(Časový limit 10 min)

Zkušební řád
Retriever musí dokázat, že umí z vodní hladiny přinášet střelenou vodní zvěř a je při tom dobře ovladatelný.
Rozhodčí nejprve vhodí na zrcadlo první kachnu („A“) tak, aby to pes neviděl. Již v přítomnosti psa, který sedí u zrcadla a je již zkoušen, vhodí rozhodčí s výstřelem na zrcadlo druhou kachnu („B“) tak, aby oba kusy spolu s místem pro vypouštění psa svíraly přibližně úhel 90 stupňů. Na pokyn rozhodčího je pes vyslán k přinášení. Pes upoutaný na vodítku obdrží nejlépe známku 3, pes, který vyrazí pro kus bez povelu, obdrží nejlépe známku 2. Na SZVP a VZPR si pořadí donesení kachen zvolí vůdce.
Donesení kachen v opačném pořadí bude hodnoceno nejlépe známkou 2. Pes má plavat nejkratší cestou ke kusu. Známku lze snížit za špatnou ovladatelnost a hledání v jiném směru. Pes smí být ovládán jemnými povely, aniž by to mělo vliv na známku za předpokladu, že na každý vydaný povel správně zareaguje. Přinesený kus má pes správně odevzdat.
Přinášení každého kusu se hodnotí pomocnými známkami, rovněž i poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnou známkou.
Hodnocení:
Známka 4 – pes je v klidu volně a přinese kachny ve správném pořadí
Známka 3 – pes je v klidu uvázaný a přinese kachny ve správném pořadí
Známka 2 – pes jde na povel, ale zamění kachny nebo vyrazí, ale kachny přinese ve správném pořadí
Známka 1 – pes vyrazí a také zamění kachny
Známka 0 – pes nepřinese obě kachny v časovém limitu 10 minut

Příprava disciplíny. Hození první kachny pes nesmí vidět.

Poznámka pod čarou
Mnohokrát se nám stalo, že někteří rozhodčí docela tápou v matematice a jejich představa o tvaru úhlu 90° se odlišuje od reality. Většinou nestojí za to dávat protest. Je jen na zkušenosti psa i vůdce, aby správně vyhodnotil situaci, směr a sílu větru a psa vyslal správně.

…tak…a jednu kachnu máme…

Moje doporučení
Pro méně zkušené vůdce a psy platí nepsané pravidlo, že je nejprve pes vyslán pro kachnu „B“, to znamená tu, která je hozena současně s výstřelem. Pro psa je logicky lákavější a vyrazí pro ni jako pro první. Ovšem pozor na vítr. Jakmile je pes na vodě a díky větru se tvoří vlnky, může se stát, že mu kachna „B“ zmizí z očí a foukne do nosu kachna „A“ a pokud jste netrénovali navigaci na vodě, chlupáč s největší pravděpodobností zamění. Je ideální, když pes nevidí odhození první kachny (správně ho ani vidět nesmí, ale může ji zahlédnout na hladině- zrcadle, nebo ji může navětřit), o to lákavější bude ta druhá hozená.
Přinášení je hodnocené pomocnými známkami pro každou kachnu zvlášť! Dejte dobrý pozor, aby pes vystoupil před předávkou všemi čtyřmi tlapami z vody!!!

2. Vyhledávání v rákosí

(Časový limit: 4 minuty)

Zkušební řád:
Zkouší se v rákosí, břehových a vodních krytinách tak, aby musel pes i místy plavat. Má prokázat, že je schopen živou zvěř zdvihnout a ulovenou zvěř dohledat. Nepovažuje se za chybu, když pes opustí rákosí, ale na povel vůdce se ihned ochotně vrací a bez váhání pokračuje v práci. Příliš časté vybíhání a mělké hledání je však projevem nedostatečné chuti k práci a je považováno za chybu.
Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který určený prostor s chutí a systematicky prohledává, jde dostatečně daleko se snahou nalézt zvěř, ihned ochotně reaguje na povely vůdce.
Známkou 3 se hodnotí pes, který určený prostor dobře prohledává, ale po vyběhnutí z rákosí se vrací neochotně a vůdce ho musí více povely pobízet.
Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí bez systému a zájmu, nejde dostatečně daleko ani při častém povzbuzování.
Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává rákosí pouze na okraji a vůdce ho musí pro neochotu k práci stále povzbuzovat.
Známkou 0 se hodnotí pes, který nemá zájem v rákosí vůbec pracovat.

Poznámka pod čarou:
Rozhodčí hodnotí nejlépe razantní a systematickou práci, kdy pes pracuje i na vodě mimo rákosí, je poznat, že pracuje nosem. Většinou si rozhodčí vizuálně stanoví oblast, kterou má pes na určitou známku prohledat.
V některých lokalitách se zaplavené rákosí hledá těžko, pro některé vůdce je takový terén docela noční můrou.

Některé terény se zdají drsné, ale pokud jsou zazvěřené, pes v nich pracuje nadšeně.

Moje doporučení:
Pokud vyšlete psa na práci do rákosí, nepopocházejte a pokud pracuje, nevolejte na něj a nepovelujte ho. Pes s vámi ztratil vizuální kontakt a věnuje se své práci. Svými povely jej rušíte a může se stát, že bude chtít častěji kontrolovat vaši pozici a bude z rákosí zbytečně vybíhat.

3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

(Časový limit: 10 minut)

Zkušební řád:
Rozhodčí vhodí kachnu do rákosí, nebo jiné břehové krytiny 5 metrů od kraje. Vůdce ani pes nesmí vidět, kam byla kachna vhozena. Pes je vypuštěn cca 30 kroků před pohozenou kachnou. Způsob přinesení zvěře se ohodnotí v disciplíně přinášení pomocnou známkou.
Hodnocení:
Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 5ti minut,
Známkou 3 do 7mi minut,
Známkou 2 do 9ti minut,
Známkou 1 do 10ti minut.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu kachnu vůdci nepřinese.

Poznámka pod čarou:
Pokud to situace umožňuje, rozhodčí se snaží házet kachnu tak, aby pes mohl pracovat i s větrem.

Moje doporučení:
Snažte se, aby pes neviděl házení kachny, chlupáče můžete navigovat a povelovat do momentu, než vy i rozhodčí vidíte, že o kachně pes ví, nebo že ji nese. V případě zbytečných gest nebo hlasových projevů můžete přicházet o body, tyto aktivity jsou brány jako povely k přinášení.

4. Aport v terénu

(časový limit: 5 minut)

Zkušební řád:
Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat, pes i vůdce vidí odhození zvěře. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce nebo je upoután na vodítku. Upoutaný pes obdrží o jeden stupeň nižší známku. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře (na ZPR, VZPR a SZR asi 60 kroků) tak, aby byl zakrýván porostem. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa pro zvěř. Pes si má pamatovat místo dopadu zvěře, nejkratší cestou tam doběhnout a v podrostu zvěř dohledat. Použití nosu se vždy cení. Na SZR se zkouší v lese mezi vzrostlými stromy, kus v tomto případě nemusí být zakrytý podrostem.
Hodnocení:
Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře, jde nejkratší cestou  a dohledává poměrně krátce a ihned a přímo se vrací.
Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu a dohledává jen v okruhu několika metrů.
Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.
Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.
Známku 0 je hodnocen pes, který zvěř do časového limitu vůdci nepřinesl.
Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

Poznámka pod čarou:
Chyby v přinášení se hodnotí v jiné disciplíně. Jedná se o zvedání hlavy od kusu, mačkání, upuštění kusu, nekorektní předání.

Pusť! Dobrá práce!

Moje doporučení:
Před zahájením disciplíny se domluvte s rozhodčím, jakým způsoben vám bude dávat pokyn k vypuštění psa. Existují prakticky dva způsoby – slovní, rozhodčí vám dá tichým hlasem pokyn k vypuštění psa, většinou řekne „můžete“ a nebo se vás dotkne rukou. Je důležité, aby si pes zvykl na oba, trénujte je s další osobou, která bude simulovat práci rozhodčího. Slovní pokyn k vypuštění si pes nesmí splést s vaším pokynem, při dotyku rukou pes může zareagovat periferním viděním na pohyb a vyrazit.
Před zahájením disciplíny psa usaďte, a jak budete připravení, dejte pokyn rozhodčím, že můžete začít. Velmi častou chybou je vydat pokyn psovi ihned potom co dostanete pokyn rozhodčího. V každém případě si ověřte směr, kterým se pes kouká. Pokud nesleduje místo dopadu zvěře, riskujete, že nevyrazí ideálním směrem, místo dopadu mine a bude dohledávat. Těch pár vteřin stojí za to.

5. Chování po výstřelu

Zkušební řád:
Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod se zapisuje do soudcovské tabulky.
Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce pracovat, obdrží známku 0.

Poznámka pod čarou:
Panickou reakci na střelbu jsem na zkouškách nezažila. Takové psy většinou vyselektují OVVR. Ale pokud se pes bojí střelby, netahejte ho po zkouškách, kde se pokaždé střílí a docvičte jej. Je to náročné, ale jde to.

Moje doporučení:
Pokud máte mladého psa, který není na střelbu zvyklý, doporučuji při výcviku spojit výstřel s nějakou pro psa příjemnou aktivitou. Pro většinu pracantů je to ale signál, říkající: „Bacha, bude sranda! Něco poletí a já budu moct pracovat!!!“

6. Přinášení

Zkušební řád:
Retriever musí zvěř bez váhání uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést a odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Rozhodčí vždy zkontrolují, zda pes zvěř mačkáním nepoškodil.
Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení, vyjma povelu při vypuštění psa. Každý další povel vždy snižuje známku o jeden stupeň. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.
Chyby: Otálení nad zvěří, mačkání, nadhazování zvěře, obcházení vůdce, váhání při návratu k vůdci, lovení s kusem v mordě, upuštění zvěře se vzdálením mordy od kusu, prokazatelné zapírání zvěře. Je-li pes v kontaktu s aportem, jakékoliv další povely i optické, snižují známku o jeden stupeň. Pes, který zvěř načíná, hrobaří, nebo ji upustí a vzdálí se od ní, je hodnocen známkou nula a na zkouškách neobstojí. Vylučující chybou je když pes bere 2 kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

Poznámka pod čarou:
Kontrola nepoškozenosti zvěře je velmi důležitá. Velké riziko poškození zvěře je například na strništi, kde může dojít k natržení kůže při opětovném házení při paměti k aportu nebo při vlečené pernaté.
Výsledná známka je průměrem čtyř pomocných známek: z navádění na 2 kachny (dvě známky), dohledávka pohozené kachny v rákosí a paměť k aportu.

Přinášení.

Moje doporučení:
Dávejte velký pozor, jak už jsem psala dříve, na jakékoliv hlasové nebo pohybové projevy v momentě, kdy pes objeví zvěř, případně ji už nese. Jediné, co se dá akceptovat je, že pokud svého psa mám dokonale přečteného, dám povel cíleně, aby se předešlo většímu maléru. Během výcviku můžete psa peskovat, co se do něj vejde, ale na zkouškách se zbytečným povelům a nebo gestům vyhněte. Netrvejte striktně na tom, aby pes předsedal, pokud to nemá stoprocentně naučeno a zažito. Retrieveři předsedat na klubových zkouškách nemusí, raději si nohou nakročte a kus seberte, než abyste riskovali, že jej pes upustí na zem. Jestli máte v plánu absolvovat zkoušky na OMS, předsedání je samozřejmostí a pokud retriever nepředsedne, je penalizován.

7. Vodění psa

Zkušební řád:
Rozhodčí, určení pro posuzování této disciplíny, vytyčí většinou kolem vodní plochy trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná, psi musí být zkoušeni jednotlivě. Trasa může vést přes rozličné terénní překážky (mezi keři, stromy, přes příkop, po hrázi atd.). Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vodítku nebo volně.
Vodění na řemeni
Během disciplíny vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa a nesmí dávat psovi žádné povely. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani táhnout. Nemá se zaplétat do keřů ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li se za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o stupeň sníženou známku.
Vodění volně
Pes má jít klidně za patami svého vůdce nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.
Chyby: Předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

Poznámka pod čarou:
Věnujte vodění v terénu hodně pozornosti při výcviku. Rozhodčí většinou chtějí vidět otočku kolem stromu nebo keře jak napravo, tak doleva. Bez potřebné přípravy většinou dochází právě při levé otočce ke vzájemné kolizi psa s vůdcem. Při výcviku často měňte rychlost chůze, aby vás pes musel neustále sledovat, je velmi dobré psa naučit sednout, pokud zastavíte.

Moje doporučení:
Snažte se na tuto disciplínu nastupovat se psem, který se vyprázdnil. Může se stát, že se pes při vodění nahrbí, je jen na vás to včas zpozorovat, zastavit se a dát psovi čas na dokonání díla. Pokud nezpanikaříte a zachováte chladnou hlavu, rozhodčí toto zdržení, způsobené biologickou potřebou psa nijak nepenalizují. Při vodění kolem vodní plochy dejte pozor na vodní živočichy. Žáby, skákající do vody, mohou být někdy problém.

8. Poslušnost a ovladatelnost

(časový limit: po celou dobu soutěže)

Zkušební řád:
Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připnout na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplín, ve kterých se pes v této disciplíně posuzuje a ze kterých se spočítá průměr.

Poznámka pod čarou:
Pokud pes pracuje například při vyhledávání hodně samostatně a není třeba jej jakkoliv korigovat, je možné, že vás rozhodčí vyzve k vydání nějakého povelu, aby mohl tuto disciplínu vůbec posoudit. Na ZVP je výsledná známka průměrem čtyř dílčích známek za disciplíny: navádění na 2 kachny na hluboké vodě, vyhledávání v rákosí, dohledávka kachny v rákosí a aport v terénu.

Moje doporučení:
Nepoužívejte zbytečně mnoho povelů jak hlasem, tak píšťalkou. Pak to vypadá jako na seřaďovacím nádraží nebo spartakiádě.  A především nedávejte nikdy povel, o kterém předem víte, že jej pes nesplní. Riskujete snížení známky. Opět záleží na zkušenostech psa a vůdce, ale především na jejich vzájemné spolupráci. Učte již od mala psa reagovat na vaše povely i při běžné procházce a trvejte důsledně na jejich splnění.

9. Chování na stanovišti u vody

(Časový limit: 10 minut)

Zkušební řád:
Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe bez dotyku s vůdcem.
Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplína se zkouší asi 10 minut, pomocníci jsou rozestavěni mezi zkoušenými psy, asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.
Hodnocení:
Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.
Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0.

Poznámka pod čarou:
Problémem může být přítomnost hmyzu, komáři a jim podobná havěť umí psy dobře potrápit. Stejně nepříjemné může být i přemíra sluníčka, které se odráží od vodní hladiny.

Pes musí zůstat klidný po celou dobu, naštěstí nikdo nelomozí v rákosí.

Moje doporučení:
Tato disciplína je jednodušší než na Lesních zkouškách. Zkouší se na závěr celých zkoušek, kdy jsou psi již unavení. Pokud máte mladého psa a nejste si úplně jistí jeho reakcemi, nechte jej uvázaného. Je to poslední disciplína a raději body dolů, než aby vám chlupáč zdrhnul.

10. Radost z práce

(časový limit: po celou dobu soutěže)

Zkušební řád:
Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří neplní úkoly vůdce s nadšením, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, která se projevuje v průběhu celých zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech stanovišť, ze kterých se pak počítá průměr.

Poznámka pod čarou:
Hodně vůdců si plete radost z práce s radostí z pohybu. Hlavně starší rozhodčí (kteří dříve posuzovali ohaře) jsou nadšení, když vidí zkoušeného psa bezcílně lítat kolem vůdce. V poslední době rozhodčí začínají rozlišovat bezcílné lítání psa po okolí a možná pomalejší, i když možná ne tak líbivé, ale nadšené prozkoumávání terénu, ověřování křovíček, travin, dolíků, zkrátka systematickou nosovou práci. Výsledkem může být diametrální rozdíl v názoru na hodnocení této disciplíny.

Moje doporučení:
Pokud pes pracuje samostatně, nechte jej pracovat bez zbytečných korekcí a hlasových projevů. Jelikož je radost z práce hodnocená především na  vyhledávání, snažte se udržet pracovní pozornost psa cíleným vysíláním do prostoru, který nebyl prohledaný, pod vítr a do pro psa zajímavých míst, kde se dá předpokládat více pachových vjemů. Hlavně chlupáče udržte na rozumnou vzdálenost – jak říkají řády na vzdálenost účinného dostřelu brokové zbraně, pro nelovce: zhruba do 40, maximálně 50 metrů dopředu a do stran, nikdy zpět.

Průběh zkoušek – zakončení

Tak, a máte zkoušky za sebou.

Zakončení je stejné jako na KPZ, komu se nechce překlikávat stránky, nabízím stejný text:

Někdo nad výsledkem jásá, někdo je zklamaný a většina vůdců si odnáší předsevzetí, že musí na některých disciplínách ještě zapracovat a nebo si stanoví další cílovou metu.
V případě, že se vám zkoušky nepovedly, některá z disciplín skončila nulou a nebo jste z rozličných důvodů ze zkoušek odstoupili, můžete se  kdykoliv v jejich průběhu vrátit na „základnu“ a organizátory požádat o vydání PP a odjet domů.
Pokud máte všechny disciplíny úspěšně za sebou, čeká vás delší čekání. Je potřeba jednak počkat na ostatní účastníky, skupiny končí s časovými odstupy a navíc je potřeba výsledky spočítat, zapsat do PP, vytisknout Soudcovské tabulky a diplomy. Práce je to hromada, ale v současné době organizátoři využívají počítačový program, který jim tuto agendu velmi časově zkrátí. I tak je potřeba velmi pečlivě vše zkontrolovat, pozdější náprava chyb je vždy nepříjemná.
Závěrečný nástup probíhá slavnostně. Přítomní vůdci se rozestaví se svými psy ke svým číslům. Když jsou přítomní trubači, zazní skladby od prof. ing. Antonína Dyka, které se troubí během honů a patří k mysliveckým tradicím, například Konec honu a Halali. Vítězi zazní i slavnostní fanfáry. Po krátkém zhodnocení akce ředitelem zkoušek a hlavním rozhodčím jsou všichni úspěšní absolventi podle pořadí vyzváni k převzetí složky s PP, Soudcovskou tabulkou, diplomem a průkazem „Lovecké upotřebitelnosti psa“, pokud o něj požádali. Je důležité, aby si každý zkontroloval všechny zapsané údaje, pozdější opravy jsou velmi složité, někdy až nemožné.
Je tradicí, že vítěz zkoušek pronese aspoň krátkou řeč, ve které pár větami shrne své pocity a dojmy z akce a sluší se i poděkovat organizátorům.
Bohužel byly roky 2020 a 2021 poznamenány vládními opatřeními vzhledem k pandemii Covid-19, takže ne všechny tradice je možno dodržet a zkoušky pořádat. Proto je nesmírně důležité dodržovat všechna aktuálně platná nařízení a poslouchat všechny pokyny organizátorů, aby mohly mít zkoušky hladký průběh. Takže co na závěr? Mírně upravená uvítací slova páně Dyka: „Začínáme vesele, jako dobří přátelé. Pejska sobě přichystej, na povely pozor dej!“ A doufám, že se někdy na zkouškách uvidíme.

autor: Mgr. Jolana Pokorná

korektura a věcné připomínky: Jana Prašivková, MUDr. Eva Žampachová

220710